Privacyreglement

De Trombosedienst Leiden heeft gegevens van haar patiënten nodig voor het uitvoeren van behandelingen. Deze gegevens worden soms uitgewisseld tussen medewerkers van de Trombosedienst Leiden, alsmede met externe hulpverleners. Hiervoor is toestemming van de patiënt een voorwaarde.

In de Wet bescherming persoonsgegevens staan de regels beschreven met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Dit privacyreglement functioneert als aanvulling op deze wet. De Trombosedienst Leiden hecht veel waarde aan het waarborgen van de privacy van haar patiënten. Dit reglement wordt organisatiebreed toegepast. Alle medewerkers van de Trombosedienst Leiden worden geacht bekend te zijn met dit reglement.

Dit privacyreglement is per 24-02-2014 in werking getreden en kan hier worden ingezien.
Een afschrift van dit reglement kan op verzoek worden verkregen.