Behandelingsschema’s

Urokinase dosering
DVT
 • bolus: 4400E/kg in 10-20 minuten IV
 • onderhoudsdosis: 100 000E/u gedurende 2-3d IV
Longembolie (LE)
 • bolus: 4400E/kg in 10-20 minuten IV
 • onderhoudsdosis: 4400E/kg/u gedurende 12u IV
Getromboseerde shunt
 • 5000-25000E in shunt spuiten en afklemmen
 • eventueel herhalen na 30-45 minuten

 

t-PA dosering
AMI
 • bolus: 15 mg IV in 1-2 minuten
 • gevolgd door 50 mg in 30 minuten
 • gevolgd door 35 mg in 60 minuten
 • Heparine te starten bij start thrombolyse: 5000E bolus en 1000e/u
Longembolie (LE)
 • bolus: 10 mg IV in 1-2 minuten
 • gevolgd door 90 mg in 2 uur
 • + heparine

 

Streptokinase dosering
DVT/LE
 • bolus: 250 000E in 20-30 minuten IV
 • onderhoudsdosering: 100 000E/u gedurende 24-72u IV
Getromboseerde shunt
 • 25 000 – 100 000E
 • herhalen na 30-45 minuten zo nodig
Perifere arteriële afsluiting
 • Lokaal 1000-2000E
 • Te herhalen iedere 3-5 minuten gedurende 3 uur
AMI
 • bolus: 20 000E IV
 • onderhoudsdosering: 4000E/minuut gedurende 60-90 minuten
 • max. 1 500 000 mg per uur